>> IFOD niet-politieke vakbond van de brandweermannen van Belgi

U bent hier : Beginpagina » Dringende berichtgeving

>>Beslissing pensioen en eindeloopbaan genomen door het Kernkabinet op 17/02/2012

Brief van mevrouw de Minister van Binnenlandse zaken

Zoals ik mij heb geëngageerd bij onze laatste ontmoeting, bezorg ik U hierbij de tekst van de voorstellen voor de brandweer die na de tabel met betrekking tot de tantièmes van 1/50 zullen geïntegreerd worden in de nota die de Regering donderdag eerstkomend zal voorleggen aan het Comité A. Zoals ik reeds duidelijk had gemaakt :
- De brandweer blijft behouden in het stelsel van de preferentiële tantièmes van 1/50 .
- Daardoor genieten zij van geprivilegieerde voorwaarden inzake toegang tot het vervroegd pensioen en dit met betrekking tot het aantal vereiste loopbaanjaren.
- Een Koninklijk Besluit kan bovendien voorzien om vanaf 2019 definitief te voorzien dat het recht om te vertrekken wordt vastgelegd op 37.5 jaren maximum.
- Op mijn uitdrukkelijke vraag, werd voor de berekening van de vereiste loopbaanjaren, de brandweer gedefinieerd als zowel de vrijwillige brandweer in bijberoep bij een bezoldigde activiteit als de beroepsbrandweer. De andere gepresteerde loopbaanjaren buiten de activiteit van vrijwillige brandweerman of beroepsbrandweerman, zullen eveneens in rekening worden gebracht zoals voorzien in de algemene bepalingen van de globale nota.
- In tegenstelling met de huidige situatie die van toepassing is, zal het huidige stelsel van verlof voorafgaand aan het pensioen definitief van toepassing zijn volgens dezelfde regels als vandaag (meer in het bijzonder inzake de verloning) . De enige aanpassing is de progressive verhoging van de leeftijd tot de leeftijd van 58 jaar maximum vanaf 2016 en dit volgens de volgende modaliteiten :
- 56 jaar in 2012
- 56,5 vanaf 2013
- 57 vanaf 2014
- 57,5 vanaf 2015
- 58 vanaf 2016 Vanaf 2016 zal het voorafgaand verlof dus nog steeds toegankelijk zijn volgens dezelfde voorwaarden en dit vanaf 58 jaar.
- Een stelsel van aanpassing van de einde loopbaan zal worden onderhandeld met de gemeenten en de zones en dit voor de brandweermannen vanaf 56 jaar en ouder en dit om hen op hun vraag een niet operationele functie overdag of gelijk welke alternatieve functie die is aangepast, aan te bieden.
- Zoals het Regeerakkoord voorziet , “ zullen de arbeidsvoorwaarden en de vorming van de brandweer verbeterd worden zodat ze aangepast zijn aan de behoeften en de risico’s van het beroep. Het statuut van de brandweermannen zal worden aangepast zodat de juridische zekerheid kan gegeven worden en zodat een antwoord kan worden gegeven op de gestelde dringende problemen met name het probleem van de arbeidstijd en de eindeloopbaanproblematiek. “
- Deze informele discussie met betrekking tot het statuut , de vorming, de veiligheid en het einde van de loopbaan ( eventuele bijkomende verlofdagen rekening houdend met de carrière, eventuele aanpassingen van verlofstelsel en einde loopbaanregeling zoals hierboven vermeld, het voorzien in nieuwe functies van opleider enz ..) zullen worden aangevat vanaf de maand maart . De vrijwillige brandweermannen zullen actief mogen blijven tot de leeftijd van 65 jaar. Zoals U kan vast stellen zal de komende discussie rond het statuut van essentieel belang zijn en laat deze discussie de poort open voor een groot aantal mogelijkheden bijzonder inzake de maatregelen van de eindeloopbaan en inzake verbeteringen van bestaande en toekomstige stelsel op dit vlak. In het kader van de hervorming van de veiligheidszones zullen die discussies informeel worden aangevat met jullie evenals met de gemeenten vanaf de maand maart 2012. Daarenboven, heb ik zoals voorzien, op de Ministerraad tegelijkertijd een ontwerpnota rond de hervorming neergelegd. Deze nota bevat tevens de grote lijnen van de uitvoering met een precieze kalender die tot doel hebben de hervorming af te ronden tegen het einde van het eerste semester van 2013. Daarnaast heb ik ook een wetsontwerp neergelegd dat betrekking heeft op de rechtspersoonlijkheid evenals een nota betreffende de informatie rond de toekomstige ontwerpbesluiten. Als wij onze komende discussies zullen hebben, zal een duidelijk kader inzake de inwerkingstelling van de hervorming worden uitgewerkt. Aldus zal een fundamentele stap worden gezet inzake de inwerkingstelling van de zones. Dit toont aan dat de Regering de wil heeft de hervorming zo vlug mogelijk af te ronden om aldus een antwoord te bieden op de legitieme verwachtingen van de brandweermannen die een zeer zwaar en gevaarlijk beroep uitoefenen van wezenlijk belang voor onze samenleving. Dit beroep verdient al ons respect en erkentelijkheid. Ik blijf uiteraard ter uwer beschikking , en groet jullie met de meeste hoogachting,

Joëlle Milquet Vice-Eerste Minister, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen ________________________________________


Intercategoriele Federatie Openbare Diensten - Belgisch Staatsblad van 20.03.1986 / blz. 3734
Administratieve en Sociale Zetel : Generaal Bernheimlaan 18/20 - 1040 BRUSSEL - Tel. 02 644 65 00 / Fax 02 644 67 93

POMPIER - SPIP - RÉCIT-FP