>> IFOD niet-politieke vakbond van de brandweermannen van Belgi

U bent hier : Beginpagina » Dringende berichtgeving

>>Het vonnis Couvin en de gevolgen voor de vrijwilligers

Vonnis hof van beroep Luik 2011/RG/201 van 5 juni 2012.

Collega’s,

Zoals velen van jullie waarschijnlijk al ergens zullen gehoord hebben, hebben collega ‘s brandweermannen van de Stad Couvin met de steun van de onafhankelijke beroepsvakbond voor brandweermannen IFOD/FISP enkele jaren geleden klacht ingediend tegen hun werkgever (de Stad Couvin) met als belangrijkste eis een aanpassing van hun arbeidsregime aan de wet van 14 december 2000, conform de Europese richtlijn 2003/88/EC . (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:299:0009:0019:nl:PDF) Tevens eisen zij de toepassing van het KB van 6 mei 1971 (http://www.securite-civile.be/Portals/0/recueil_reglementation_n/teksten_2008/1971-05-06KB_III-I1_modellen_brandweer.pdf) en bijkomend een provisionele som van 2500€ en een begroting van de verdere tegoeden. De indieners van de klacht zijn allen vrijwillig brandweerman in de stad Couvin. In de hoedanigheid van hun aanstelling als vrijwillig brandweerman zijn ze eraan gehouden wachtdiensten te volbrengen soms in de kazerne, soms ten huize. Hiervoor worden ze slechts gedeeltelijk vergoed.(80%)

Het vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg van Dinant gaf de vrijwilligers volledig gelijk, alle prestaties , thuiswachten inbegrepen moeten worden vergoed naar analogie het KB van 6 mei 1971.

De stad Couvin gaat hiertegen echter in beroep tegen dit arrest met als argumenten:

1. Dat de wet van 14 december 2000 niet van toepassing is voor de vrijwillige brandweer en dat de regelgeving op de arbeidstijd zowel de Belgische als de Europese voor hen niet geldt. 2. Dat de wachtdiensten ten huize niet in aanmerking komen als arbeidstijd. 3. Betreffende de wachten in de kazerne stelt men dat de wachten zonder prestaties op een andere manier mogen worden vergoed als diegene waar er effectief prestaties worden geleverd.

Volgens de Stad Couvin zijn de vrijwillige brandweermannen, door de aard van hun contract ’sui generis’ geen werknemers. Hun arbeidsrelatie is niet dezelfde als die van een beroepsbrandweerman. Men weet zich gesteund door een arrest van de raad van state. (1 juli 2011 nr.214.390)

(http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/214000/300/214390.pdf#xml=http://www.raadvst-consetat.be/apps/dtsearch/getpdf.asp?DocId=19728&Index=c%3a%5csoftware%5cdtsearch%5cindex%5carrets%5ffr%5c&HitCount=1&hits=e6a+&06152120121610)

Op 5 juni 2012 heeft het Hof van Beroep van Luik geoordeeld:

1.Het hof volgt de zienswijze van de Stad Couvin niet in het arrest van de Raad van State van 1 juli 2011 nr. 214.390. De Raad van State heeft reeds geoordeeld in twee andere arresten dat de vrijwillige brandweermannen wel degelijk een statuut heeft, en zodanig als statutair personeel wordt beschouwd. Het feit dat de vrijwilligers een aangepast fiscaal en sociaal regime geniet verandert hier niets aan. Het feit dat er een contractovereenkomst van 5 jaar wordt toegepast is geen aanvaardbare reden om hiervan af te moeten zien.

Op de vraag of de wet van 14 december 2000 geldt voor de vrijwilligers is het hof de volgende mening toegedaan.

Ondanks het MB van 31 december 2010 waar de vrijwilligers uit het toepassingsgebied van de wet van 14 december 2000 worden gehaald is dit in tegenstrijd met de Europese regelgeving ter zake. 2. Het Europese hof heeft duidelijk gedefinieerd wat een werknemer is en aan welke voorwaarden hij moet voldoen om als dusdanig te worden beschouwd. Het statuut ’sui generis’ doet hier geen afbreuk aan.

De vrijwillige brandweerman moet als dusdanig naar gemeenschapsrecht als werknemer worden beschouwd.

Rest de vraag of de wachtdiensten moeten worden betaald.?

Het hof oordeelt dat de wachten ten huize geen arbeidstijd zijn en als dusdanig niet moeten worden betaald. Men baseert zich hiervoor op het SIMAP arrest.

Omtrent de wachtdiensten in de kazerne oordeelt het Hof dat dit wel arbeidstijd is en als dusdanig volledig moet worden vergoed. Een onderscheid maken tussen effectieve prestaties en inactieve wacht is als dusdanig niet van toepassing en een onderscheid maken naar betaling als dusdanig onwettelijk.

Vonnis:

Alle tegoeden moeten worden begroot en uitbetaald . Hiervoor gaat men terug tot 5 jaar voorafgaand de indiening van de klacht (2003) De rechtbank is niet bij machte om de Stad Couvin te veroordelen hun arbeidsregime aan te passen aan de wettelijke norm zelfs indien zij oordeelt dat deze onwettelijk is.

IFOD/FISP kan met het niet betalen van de wachtdienst ten huize niet akkoord gaan. Er wordt geen rekening gehouden met het Jaeger arrest hetwelk het tegendeel bewijst. Wij zijn dus genoodzaakt om tegen deze beslissing (enkel dit feit) naar het Hof cassatie te gaan en er alsnog voor te zorgen dat ook alle door jullie gepresteerde thuiswachten worden vergoed.

Tot zover het vonnis…

Wat houdt dit arrest nu in voor U als brandweervrijwilliger?

Vanaf heden wordt u beschouwd als statutair brandweerman.

Wat houdt dit in.?

U heeft recht op 100 % betaling van alle prestaties binnen de kazerne en erbuiten. Waarom moet u als vrijwilliger minder verdienen dan een beroepskracht voor hetzelfde werk en risico?

U heeft recht op aanvullend vakantiegeld voor de gepresteerde prestaties. Men dient rekening te houden met uw rusttijden na uw prestaties conform de directieven van 2003/88/EC van Europa. Wat uw veiligheid en dit van de collega’s enkel ten goede kan komen.

Onze juridische dienst gaat uitzoeken of u in aanmerking komt voor een aanvullend pensioen.

Wenst U verdere info dan kunt u altijd vrijblijvend uw vragen mailen naar het IFOD.

Indien uw Gemeente of Stad u niet volgens de Wet betaald is het nu het moment om te handelen. Indien men zich morgen conform de regelgeving opstelt vervalt uw recht om uw tegoeden te recupereren.

Voor het Nationaal bureau IFOD-FISP

Marco Vandenheuvel Michel Tuytschaever Voorzitter IFOD Brandweer Vlaanderen Vice-Voorzitter IFOD brandweer

marco.vandenheuvel@telenet.be michel.tuytschaever@telenet.be


Intercategoriele Federatie Openbare Diensten - Belgisch Staatsblad van 20.03.1986 / blz. 3734
Administratieve en Sociale Zetel : Generaal Bernheimlaan 18/20 - 1040 BRUSSEL - Tel. 02 644 65 00 / Fax 02 644 67 93

POMPIER - SPIP - RÉCIT-FP